Dameklubben vedtægter

Vedtægter

§ 1.
Foreningens navn er “Dameklubben Marielyst” med hjemsted i Marielyst Golfklub

§ 2.
Foreningens formål er:
At give alle kvindelige medlemmer af Marielyst Golfklub et tilbud om en gang om ugen at spille en runde golf under matchmæssige forhold at skabe rammen om et kammeratligt, socialt samvær ved at arrangere udflugter, fællesspisninger m.v.

§ 3.
Som medlem kan optages alle kvindelige medlemmer af Marielyst Golfklub, der er fyldt 20 år og som har opnået ret til at spille på golfbanen (har DGU kort).

§ 4.
Den normale spilledag er tirsdag. Tidspunktet og de nærmere regler fastsættes af bestyrelsen. Kvindelige gæstespillere er velkommen til at deltage i matcherne, imod betaling af et matchgebyr, der fastsættes af bestyrelsen og selvfølgelig imod betaling af eventuelle greenfees.

§ 5.
Kontingentet for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling, første gang dog på det stiftende møde, tirsdag den 19. marts 2002. Kontingentet anvendes til præmier, fælles arrangementer, venskabsmatcher med andre klubber, udflugter og andre fælles udgifter. Formand og kasserer skal begge have fuldmagt til Dameklubbens konti.

 

§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i oktober måned.

Indkaldelsen sker ved, at der fire uger før ordinær generalforsamling udsendes en mail til medlemmerne med opfordring til at indsende forslag til formanden inden 14 dage.

To uger før generalforsamlingen udsendes indbydelse med vedhæftede forslag. Indbydelsen med forslag opsættes også på klubbens opslagstavle i klubhuset.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig og har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Valg af suppleant
  9. Eventuelt

Alle beslutninger, også beslutninger om foreningens ophævelse, foregår ved simpelt stemmeflertal.

§ 7.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, et bestyrelsesmedlem og en suppleant.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at to medlemmer er på valg det ene år og tre medlemmer det næste år. Suppleanten vælges for 1 år. Medlemmer til bestyrelsen kan genvælges.

estyrelsen konstituerer sig selv. Opstår der vakance i årets løb, indtræder suppleanten i bestyrelsen.

§ 8.
Foreningens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september, første gang dog fra 1. april 2002 til 30. september 2002.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. marts 2002.

Vedtægterne revideret den 4. oktober 2016.