Vedtægter for Marielyst Golf Klub

§ 1.
Klubbens navn er Marielyst Golf Klub. Klubbens hjemsted er Guldborgsund
kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til
golfspillet. Klubben er tilknyttet golfbanen beliggende på Bøtø Ringvej 2,
Marielyst

§ 2.
Aktive og passive medlemmer kan optages.
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse
tilgangen af medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en
tidsprioriteret venteliste.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for optagelse af nye medlemmer.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

§ 3.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling,
og omfatter følgende medlemskategorier:
1. 1A. DGU kort med fuld spilleret og ret til at benytte de aftaler, klubben
har med andre klubber omkring green-fe m.v.
1B DGU kort mærket F med spilleret på Nordsløjfens 9 huller. Betaling af
fuld green fee på alle andre baner, men med ret til at bruge træningsarealer i
MGK
2. Ungsenior (18 – 25 år)
3. Junior (under 18 år)
4. Passive
Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning og betales halvårligt
forud. Udmeldelse af klubben, overgang til passivt medlemskab eller fleks
medlemskab kan kun ske med minimum 3 måneders skriftlig varsel til et
kvartals udløb.
Såfremt indmeldelse igen ønskes inden for et tidsrum af et år fra
udmeldelsesdagen, skal der betales kontingent fra udmeldelsestidspunktet.
Bestyrelsen er dog bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere herfra.
Klubben forbeholder sig ret til at ekskludere medlemmer der ikke har betalt
kontingent efter 2. rykkerskrivelse.

§ 4.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Guldborgsund kommune hvert år i
april måned. Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal ske med mindst
4 ugers varsel på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubhuset.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen, uden for
bestyrelsen valgt dirigent. Generalforsamlingens protokol underskrives af
dirigent og formand.
Stemmeberettigede er kun medlemmer, der ikke er i restance og som ifølge
dansk ret er myndige. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtagelse af vedtægtsændringer og klubbens opløsning træffes ved
kvalificeret stemmetal, jf. § 12.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig
afstemning.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af
kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende metode:
Valg lige år: Valg ulige år:
Formand Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem Kasserer
Suppleant Bestyrelsesmedlem .
, Suppleant
Der er direkte valg til formand og kasserer.
Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater,
der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat.
Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem
kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der er ubesatte poster.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det,
eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig
begæring til bestyrelsen herom, med angivelse af de forslag der ønskes
behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger
efter begæringens modtagelse. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8
dages varsel med angivelse af dagsorden.

§ 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og forslag til medlemskontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer
vælges i lige år
1 bestyrelsessuppleant vælges hvert år
8. Valg af revisor
9. Eventuelt forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 2
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. 1 bestyrelsessuppleant vælges i
ulige år. 1 bestyrelsessuppleant vælges i lige år. Valgbare til bestyrelsen er
alle stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af vakance i bestyrelsen
indtræder den på seneste generalforsamling valgte suppleant, indtil
førstkommende ordinære generalforsamling.
Ved en på generalforsamlingen opstået vakance af ikke valgbare
bestyrelsesmedlemmer, skal nyvalg finde sted på generalforsamlingen, efter
ordinære valg.

§ 7.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige ikke direkte valgte
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen
træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en
protokol.

§8.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende
virkning beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden
eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. For de af
bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens
formue.

§ 9.
Bestyrelsen nedsætter de udvalg der efter bestyrelsens opfattelse er behov
for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg og et
handicapudvalg. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence samt giver
retningslinier for udvalgsarbejdet.

§ 10.
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal
revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 11.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf of St.
Andrew fastsatte regler. Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i
henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem. Bestyrelsen fastsætter i
øvrigt de bestemmelser som findes nødvendige af hensyn til spillets
afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med
karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben,
idet, dog medlemmet kan kræve afgørelse om udelukkelse forelagt en
generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke
opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren
indbringes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

§ 12.
Til beslutning om vedtægtsændringer og klubbens opløsning kræves at
mindst ¾ af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen og at mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer
stemmer for forslaget. Såfremt ¾ af de stemmeberettigede medlemmer ikke
er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af ¾
af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen
skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling der
skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan
her vedtages af ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer,
uanset disses antal. I tilfælde af klubbens opløsning overgår retten til at
benytte navnet ”Golfklubben Østersøen” til ejeren af matr. nr. 5 M Bøtø,
uden vederlag.

§ 13.
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 12, træffer
generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den
nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af
klubbens formueforhold.
Evt. overskud ved afviklingen anvendes til almennyttige formål efter
Generalforsamlingens forslag af 26. april 2014.
Revideret 01. maj 2016
Frede Vest Hansen
Dirigent
Peter Olsen Ole Juul Ole Rasmussen
Formand Baneudvalgsformand Kasserer