Historien bag Marielyst Golf Klub

De første fem år 1994-1999

Klubbens medstifter Hans Erik Trolle

14 mennesker fra lokalområdet og København mødtes den 2. april 1994 hos Hans Erik og Kate Trolle i Marielyst. Forud var der gennem flere år brugt mange kræfter på at skabe en golfklub med egen bane. Men nu skulle det være alvor.
Der havde allerede i et par år eksisteret en klub under navnet Marielyst Golf Klub. Den havde udslagsbane, hvor det nuværende velkomstcenter ligger i dag. Imidlertid havde denne klub valgt at støtte bestræbelserne for at etablere en bane i Nykøbing F. Derfor var de 14 pionerer ikke i tvivl. De ville have en bane i Marielyst, og de enedes om at stifte GOLFKLUBBEN ØSTERSØEN

11 dage senere blev det første konstituerende bestyrelsesmøde holdt. Her blev Nils Salles Lyng valgt til formand. Hans Erik Trolle blev næstformand. Jørgen Holm sekretær og Søren Klerens blev kasserer.

Sydfalster Kommune gav grønt lys efter en lokalplan var blevet vedtaget med en klausul om, at hvis golfbaneprojektet ikke kom i gang i løbet af tre år, ville lokalplanen blive aflyst.

Oplægget var en ni hullers golfbane med et klubhus på 140 kvadratmeter klar til sæsonen 1995 til en pris på en million kr. I forvejen rådede man over mange af de ting, som skulle bruges. Arealet til banen var en tidligere planteskole med en beplantning, som bare skulle udtyndes. Et råhus som skulle beklædes og indrettes, og man rådede også over el og vand samt en del maskiner. Sydfalster Kommune bevilligede et lån på 500.000 kr. Det var rente og afdragsfrit i de første 5 år

I løbet af nogle måneder var de tre første huller samt en udslagsbane klar. Hans E. Trolle havde tegnet banen sammen med bestyrelsen. Hullerne fik dog vintergreens til at begynde med. Først til sæsonen 1995, hvor der blev anlagt yderligere seks huller, blev den første bane klar for alvor. Den havde en samlet længde på 2.700 meter og blev indviet 17. juni. En lille par 3 bane og en putting green var også klar. Ved hjælp af frivillig indsats blandt medlemmer blev klubhuset færdiggjort og ledninger til vandingsanlæg blev etableret. Den samlede anlægspris oversteg ikke en halv million kr.

Den første sæson i 1995 blev besværlig for initiativtagerne på flere måder. Solen var hård ved græsset. I 50 dage måtte der vandes meget for at holde græsset på greens i live, og nye medlemmer stod heller ikke i kø for at være med i klubben. Det kostede 1.200 kr. i kontingent med et indskud på 1.000 kr. for seniorer over 25 år. Der var 80 medlemmer midt i juli 1995

I eftersommeren 1995 blev Golfklubben Østersøen optaget som medlem af Dansk Golf Union, og den anden klub i Marielyst med navnet Marielyst Golf Klub blev nedlagt samme år.

Otto West formand fra 1995-2000

Senere samme efterår fik klubben ny formand. Otto West fra København tog fat. Han var en dygtig organisator var blandt andet med til at udvikle et medlemskartotek, der blev styret elektronisk. En juniorafdeling blev også skabt i 1996, ligesom maskinparken blev udvidet.

Markedsføringen af banen blev udvidet helt til Tyskland, hvor bestyrelsen rejste til Femern med en brochure om Lolland Falsters herligheder her iblandt golfbanen i Marielyst. Tingene udviklede sig nu hurtigt på den lille sommerhusbane. Otto West, som boede i København kørte mange kilometer frem og tilbage til diverse møder. Efterhånden blev det for meget, så han valgte at trække sig som formand i år 2000.

Da han startede som formand var der knapt 100 medlemmer. Nu kunne han aflevere en golfklub med 388 medlemmer. På årsbasis kom der 1860 gæstespillere. Seniorkontingentet blev forhøjet til 2.000 kroner om året

I de første 5 år havde klubben ingen lønningsudgifter. Det var familien Trolle, som passede anlægget

De næste 5 år 1999-2004

Efterhånden var man godt klar over, at hvis klubben skulle overleve på sigt, gjaldt det om at få en 18 hullers bane, selv om mange medlemmer stadig var skeptiske. De var simpelt hen bange for, det hele blev for dyrt. En ny bestyrelse med fire nye medlemmer, hvor alle nu var bosiddende på Sydfalster, gik alligevel i gang med de nye planer. Efter den nye bestyrelse havde konstitueret sig blev Tom Jensen formand og Jens Degn næstformand.

Tom Jensen formand fra 2000-2002

Sammen med bestyrelsen blev der nedsat et finansieringsudvalg med Knud Kristensen og Mogens Larsen i spidsen. Selve udvidelsen kom til at koste ca. 6 millioner kroner. Udgifterne var først og fremmest til jordkøb, anlæg af bane, opførelse af maskinhus og indkøb af nye maskiner.
Den endelige plan blev lagt frem på en ekstraordinær generalforsamling i foråret 2001. Et tilskud fra EU midler på 1 million kr. og 1,5 million kr. fra Sydfalster kommune dannede baggrund for finansieringsplanerne. Der var tre forslag om baneudvidelse.

-Vi valgte det dyreste, men havde kun penge til det billigste, og vi fik den billigste sagde formand Tom Jensen,

Sydfalster Kommune var positiv. Til Folketidende udtalte borgmester Hans Aage Pedersen:

-Vi har en banearkitekts ord for, at det kan holdes indenfor de seks millioner kr.

Det var den erfarne banearkitekt Rolf Henning-Jensen, som stod for opgaven med M.J. Erichsson som entreprenør

På en ekstraordinær generalforsamling enedes medlemmerne om en selvfinansiering på 3 millioner kr. ligesom man gav 100 procent opbakning til vedtægtsændringer der betød, at Trolle familien ikke længere automatisk kunne vælge to medlemmer til bestyrelsen, men alle skulle fremover vælges demokratisk. Terminerne for de ordinære generalforsamlinger blev ændret fra november til april som en konsekvens af, at regnskabsåret blev flyttet.

De nye huller blev bygget i løbet af efteråret 2001, og de stod snart klar, men først i eftersommeren 2002 blev de forsøgsvis taget i brug. På generalforsamlingen i foråret 2002 steg kontingentet fra 2.000 kr. til 2.500 kr. og derefter til 3.000 kr. årligt pr. 1. april 2003. I forbindelse med udvidelsen blev der lavet en flerårig handlingsplan, der blandt andet omfattede et nyt klubhus

Banearkitekten Rolf Henning-Jensen sagde lidt bombastisk til vort klubblad:

– Det man sætter i gang her og nu, skal vare i hundrede år.

Klubben ændrede også navn på generalforsamlingen i 2002. Ønsket om at placere klubben geografisk var stor, så nu kom GOLFKLUBBEN ØSTERSØEN til at hedde MARIELYST GOLF KLUB.

Formand Tom Jensen valgte at gå af efter en periode, hvor det hele havde handlet om golf hver eneste dag i de sidste 19 måneder af hans liv. Nu glædede han sig til igen at spille golf.

To andre bestyrelsesmedlemmer stoppede ved den lejlighed og tre nye blev valgt ind. Det blev foruden Jan Øster Nielsen, Jørn Nielsen og Tonny Blomberg.

Jan Øster Nielsen, formand fra 2002-2016

Efter bestyrelsen havde konstitueret sig blev Jan Øster Nielsen ny formand. Det satte yderligere gang i Marielyst Golf Klub, der gik en meget dynamisk periode i møde.
I 2003 nærmere bestemt 24. maj blev den nye bane indviet officielt med 96 deltagende spillere efter medlemmerne have prøvespillet den i eftersommeren 2002. Et sekretariat blev etableret i en gammel pavillon overfor klubhuset. Maskinhuset blev udvidet. Kenneth Rolf, assistent på Storstrømmens Golfklub i Nykøbing F. blev ansat til at varetage træningen for de 500 medlemmer, klubben havde på nuværende tidspunkt.

2004 blev en yderligere fremgang for klubben med næsten 640 medlemmer.

Ny 5 års periode 2004-2009.

Derfor var det også nødvendigt at tænke stort. Det lille klubhus var ikke længere tidssvarende. Der var simpelt hen ikke plads til de mange medlemmer. Et nyt klubhus var et stort ønske hos den nye bestyrelse.

Et lille byggeudvalg med Knud Kristensen i spidsen arbejdede med flere projekter og nåede frem til et projekt med et klubhus på 400 kvadratmeter. Mogens Larsen, der var forretningsfører og kasserer i klubben fik bevilget et lån hos Nordea på 6 millioner kroner til køb af klubhus. Sydfalster Kommune eftergav halvdelen af et lån på en million kr. Der blev købt 7 ha jord til en driving range og en ny par 3 bane.

På en meget velbesøgt generalforsamling 23. april 2005 kom der ikke færre end 129 medlemmer. Der var plads til 80 mennesker i et nyindkøbt telt, men resten, som måtte stå udenfor, kunne dog følge med i, hvad der foregik, da byggeriet blev præsenteret.

Generalforsamlingen vedtog planerne og en kontingentforhøjelse på 500 kr. således at kontingentet fra 2006 blev 3.500 kr. årligt.

Familien Trolle ejer stadig omkring halvdelen af banen, men i 2015 vil Marielyst Golf Klub købe den forpagtede jord, således at klubben til den tid er herre i eget hus.

Den 8. april 2006 blev det nye klubhus indviet under meget stor opmærksomhed. Næsten 400 mennesker troppede op for at være med til at fejre dagen. Det nye hus rummer blandt andet et stort fællesrum, sekretariat, mødelokaler, køkken, butik, omklædningsfaciliteter med baderum. Nu var der mulighed for at dyrke det sociale samvær året rundt i dejlige omgivelser.

Til at styre opgaverne med proshop og sekretariat blev Conny Nielsen ansat som daglig leder og Harry Thomson fra Skotland blev ansat som træner. På det tidspunkt havde han været træner i forskellige klubber i Danmark i en halv snes år.

Træningsfaciliteterne blev samlet omkring det nye klubhus med indspilsgreen og bunkers, puttinggreen og udslagsbane.

Sæsonen 2006 blev stor på alle områder – ikke mindst- da mange medlemmer lod sig ophidse over at bestyrelsen satte ølpriserne op i automaterne fra 10 kr. til 15. kr. Det ødelagde det sociale liv, mente nogle.

Heldigvis fik skeptikerne ikke ret. Der blev stadig købt øl, sodavand og kaffe og spillerne hyggede sig både før og efter matcherne.

Dygtige og initiativrige ledere satte meget i gang i de år, men vejret kunne de ikke gøre noget ved. Så da Danmark i 2007 fik en af de mest regnfulde somre i mange år blev den nye 18 hullers bane lukket i seks uger i højsæsonen, altså den periode, hvor der normalt er mange green fee gæster. Det kostede omkring 300.000 kr. i manglende indtægter.

Det gav anledning til ændringer. Blandt andet blev grøfterne oprenset hyppigere og der blev lavet pumpebrønde på flere fairways.

2007 blev også klubhistorisk af andre grunde. En manneklub så dagens lys i slutningen af året. Det blev den fjerde klub i klubben. Onsdagsklubben havde eksisteret siden 1997, Fyraftensklubben var fra år 2000 og dameklubben fra 2002. Pudsigt nok var Manneklubben sidste skud på stammen af klubber i klubben, selv om der gennem flere år var dobbelt så mange mandlige medlemmer som kvindelige over 20 år.

Så det sociale liv blomstrede altså trods priserne på øl.

2008 blev meget bedre vejrmæssigt, men banen havde taget skade af den våde sæson 2007. Så forskellige forbedringer blev sat i gang.

De økonomiske opgangstider i samfundet der kulminerede i 2006 var også vendt. Det kunne mærkes på medlemstallet, som nu var faldende ligesom der var færre green fee spillere.

Peter Olsen, formand fra 2016-2020