MARIELYST GOLF KLUB BESTYRELSE

VALG TIL BESTYRELSEN:

Marielyst Golf Klub er en medlemsejet klub, stiftet den 2. april 1994.

Klubben ejer og driver golfbanen beliggende på Bøtø Ringvej 2, Marielyst

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i april måned. På generalforsamlingen vælges klubbens bestyrelse.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en toårig periode, idet der i lige år vælges en formand, to bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant. I ulige år vælges en kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med øvrige ikke direkte valgte bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

BESTYRELSENS LEDELSE, ANSVAR, HÆFTELSE OG DAGLIGE DRIFT:

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Bestyrelsen har ansvaret for at formulere og følge op på en Virksomhedsplan for klubben samt tilsikre at denne efterleves.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale til varetagelse af klubbens daglige drift.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for, herunder et baneudvalg, et sportsudvalg, et turneringsudvalg, et markedsførings- og sponsorudvalg, et husudvalg samt et regel- og handicapudvalg.

Bestyrelsen skal godkende udvalgenes medlemmer, fastsætter opgaver og kompetence samt giver retningslinjer for udvalgenes arbejde.

 

BESTYRELSE OG UDVALGS ANSVARSOMRÅDE OG OPGAVER

Jf. gældende vedtægter varetager den til enhver tid valgte bestyrelse den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

Klubbens formand

Varetager klubbens HR-funktion i f.t. ansatte medarbejdere.

Er klubbens kontaktperson i forhold til pressen samt offentlige myndigheder generelt.

Er kontaktperson til Klubber i Klubben og klubbens Pro træner. Tilser vedligehold af de til klubben hørende bygninger. Udstikker rammer og retningslinjer. Opgaver i relation til klubbens Regel- og Handicapudvalg samt Disciplinærudvalg/-nævn varetages i samarbejde med klubbens samlede bestyrelse.

Klubbens kasserer

Er ansvarlig for klubbens økonomi (bogføring, regnskab og budget).

Klubbens baneansvarlige bestyrelsesmedlem

Er tillige formand for klubbens Baneudvalg og er i kraft heraf ansvarlig for banens drift og pleje samt vedligeholdes af udenomsarealer i øvrigt. Har ansvaret for det daglige overopsyn med greenkeepergården, herunder de/det her værende maskiner /materiel og er den personaleansvarlige i forhold ansatte greenkeepere.

Klubbens Sports- og Turneringsansvarlige bestyrelsesmedlem

Er tillige formand for klubbens Sportsudvalg og har i tilknytning hertil det overordnede ansvar for, at klubbens begynderarbejde, juniorarbejde og elitearbejde varetages jf. de herfor formulerede retningslinjer. Er desuden bestyrelsens forbindelsesled til formanden for klubbens Turneringsudvalg og klubbens Regionsgolfkoordinator.

Klubbens Markedsførings- og Sponsoransvarlige bestyrelsesmedlem

Udarbejder i samarbejde med formanden klubbens markedsføringsstrategi og har det overordnede ansvar for kontakt til og koordination af klubbens sponsorvirksomhed.

Varetager desuden i samarbejde med klubbens formand kontakten til klubbens PR-udvalg (pressemand).

Klubbens Husansvarlige bestyrelsesmedlem

Er tillige formand for klubbens Husudvalg. Varetager i samarbejde med Sekretariatslederen og yder støtte til denne i f.m.

  • tilsyn og vedligehold af klubhus, baghuse og området tæt omkring.
  • den daglige drift af sekretariat og Pro-shop, herunder rengøring af lokaler og drift af maskiner.
  • drift og vedligehold af hjemmeside, golfbox og div. IT-systemet.
  • personaleledelse af ansatte medarbejdere samt kontakt til frivillige hjælpere.

Varetager kontakten til Festudvalget og bistår i f.m. afvikling af arrangementer.

Har desuden ansvaret for skolesamarbejdet.

Klubbens Frivilligansvarlige bestyrelsesmedlem

Udarbejder i samarbejde med klubbens bestyrelse strategi og retningslinjer for samt fører tilsyn med de frivilliges arbejde i klubben, og det hvad enten der er tale om skovtrolle, baneteams, serviceteams, mentorer, hustilsyn eller ad hoc hjælpere.

Bestyrelsessuppleant: Varetager opgaver efter behov og bestyrelsens anvisning.

 

 

Hjemmesideansvarlig.

Sekretariatsleder og formand.

Alle udvalg refererer til formanden.

Alle, ikke i budgettet specificerede nyanskaffelser over 25.000 kr. excl. moms., skal afstemmes med Bestyrelsen.

Alle udvalg er forpligtiget overfor budgettet.