Struktur for bestyrelse

Formand.

Formanden er ikke fast medlem af underudvalg. Formanden varetager klubbens ansigt udadtil. Formanden har HR-funktionen i klubben og udfører denne i overensstemmelse med personalepolitikken. Kontakt til ”Klubber i klubben”.

Udvendig vedligeholdelse af bygninger.

Baneudvalg.

Banens pleje, opsætning og udvikling. Personaleansvar for greenkeeperne.
Indkøb af maskiner og ansvar for etablering af div. faste anlæg. (F.eks. vandingsanlæg). Vedligeholdelse af maskinpark og andet materiel.

Husudvalg.

Klubhus og baghuse incl. nærområder. Festudvalg og arrangementer. Sekretariat og Pro-shop. Personaleansvar for sekretariat og proshop . Hjemmesiden i samarbejde med den hjemmesideansvarlige. Golfbox.

Turneringsudvalg.

Matcher og turneringer.

Begynderudvalg.

Planlægning og gennemførsel af begynderinitiativer incl. PR på området. Pro-træner i samarbejde med formanden.

Juniorudvalg.

Planlægning og gennemførsel af juniorinitiativer incl. PR på området. Pro-træner i samarbejde med formanden.

Sponsorudvalg.

Hele sponsorarbejdet. Sørger for koordinering med ”Klubber i klubben” og Turneringsudvalg.

Hjemmesideansvarlig.

Sekretariatsleder og formand.

Alle udvalg refererer til formanden.

Alle, ikke i budgettet specificerede nyanskaffelser over 25.000 kr. excl. moms., skal afstemmes med Bestyrelsen.

Alle udvalg er forpligtiget overfor budgettet.

 

Personalepolitik for Marielyst Golf Klub

MGK ønsker at være en god arbejdsplads, i en tryg og åben dialog med alle ansatte.

Selvstændighed og ansvarsfølelse er egenskaber, der vægtes højt.

Ansættelsesformen er som udgangspunkt på timebasis, og der må forventes hjemsendelse/fyring i vinterperioden.

Ansatte refererer i dagligdagen til daglig leder/udvalgsformanden for området. Udvalgsformanden holder jævnlige møder med alle ansatte indenfor området, minimum 1 gang pr. måned.

Formanden har HR-funktionen i klubben og skal afholde medarbejdersamtaler med alle medarbejdere 1 gang om året.

Ved alle ansættelser og afskedigelser deltager udvalgsformand for området og formand altid.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg ved alle længerevarende ansættelser.

Alle længerevarende ansættelser og afskedigelser skal forelægges Bestyrelsen til afgørelse.

Marielyst d. 12. juni 2014.